top of page
Nowoczesny dom

Hej! Nazywam się Roman Lis i od ponad 10 lat jestem architektem IARP.
Dołącz do nas, a wprost na Twojego e-maila będą trafiały nowe publikacje. Bez spamu! 

 
 

Dziękujemy za przesłanie!

 • Zdjęcie autoraPiotr

Mapa do celów projektowych

Zaktualizowano: 31 sty 2023

Abyś mógł uzyskać pozwolenie na budowę potrzebna będzie Ci mapa do celów projektowych. Jest to niezbędny załącznik, na którym sporządza się plan zagospodarowania terenu. Co to jest, do czego służy i jak ją uzyskać? Wszystkiego dowiesz się w tym artykule.


Spis treści


Co to jest mapa do celów projektowych?


Definicję możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Jest to opracowanie geodezyjne, wykonane na aktualnej kopii mapy zasadniczej, czyli podstawowym opracowaniu kartograficznym stworzonym w oparciu o odpowiednie zbiory danych.


Mówiąc prościej mapa do celów projektowych to dokument, który zawiera kluczowe informacje o działce będącej przedmiotem zainteresowania oraz pobliskim terenie. To dzięki tej mapie możemy dostosować projekt do możliwości działki budowlanej. Bez mapy do celów projektowych nie otrzymamy pozwolenia na budowę.


Do czego służy mapa do celów projektowych?


Do czego służy mapa do celów projektowych? Jest ona potrzebna zawsze wtedy gdy na działce planowana jest realizacja inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Na mapie do celów projektowych wykonuje się plan zagospodarowania terenu, gdzie określamy usytuowanie budynku i urządzeń wraz z ich odległościami od charakterystycznych punktów na działce. Jest to niezbędny element projektu budowlanego, bez którego o nie uda nam się uzyskać pozwolenia na budowę.


Mapa ta będzie również potrzebna projektantom odpowiednich specjalności w celu wykonania projektu przyłączy (np. wody, sieci kanalizacyjnej, gazu).

Jak już wiesz, mapa do celów projektowych jest niezbędna już na początku procesu budowlanego. Potrzebna będzie również na jego końcu. To na jej podstawie sporządzana jest mapa inwentaryzacyjna przedsięwzięcia, konieczna do odbioru budynku.


Mapa do celów projektowych nie jest natomiast potrzebna do zgłoszenia na budowę


Jak wygląda mapa do celów projektowych?


Jak wygląda mapa do celów projektowych? Jest to mapa, na której powinny znaleźć się niezbędne informacje o działce oraz jej otoczeniu, na której planujemy inwestycję.

Aby mapa była ważna, konieczne jest aby była opatrzona klauzulą urzędową potwierdzającą przyjęcie wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Mapa do celów projektowych musi zawierać precyzyjne dane o lokalizacji przedmiotowej działki w tym kierunek północy, obręb ewidencyjny i jednostkę ewidencyjną oraz skalę w której została wykonana. Konieczne jest aby na mapie znalazły się dane wykonawcy wraz z datą wykonania prac geodezyjnych i numerem stosownych uprawnień.Treść mapy do celów projektowych zawiera również informacje o ukształtowaniu terenu, najczęściej w postaci siatki punktów rzędnych wysokości tzw. pikiet lub w formie poziomic.

Najistotniejsze elementy które zaznacza się na mapie do celów projektowych to:

 • linie rozgraniczające podział działek

 • linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu ( np. klasyfikacja gruntów rolnych)

 • tzw. ”media” istniejące - czyli oznaczenia infrastruktury podziemnej, liniowej i punktowej.

 • osie ulic i dróg oraz linii zabudowy ( jeżeli zostały one uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy)

 • lokalizację zieleni wysokiej - czyli zadrzewień wyższych lub równych 2m. Zaznaczane są również pomniki przyrody.

 • inne obiekty lub szczegóły wskazane przez projektanta np: projektowane sieci uzbrojenia terenu.


Skala mapy do celów projektowych


Dla każdego projektanta istotna jest skala. I tak mapy do celów projektowych opracowuje się w skali 1:500 lub 1:1000 gdy mamy do czynienia z inwestycją liniową. W tym drugim przypadku sporadycznie spotyka się również mapy w skali 1:2000


Mapa do celów projektowych a prawo budowlane


Jak już wspomniano w niniejszym artykule, jednym z aktów prawnych definiującym mapę do celów projektowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.


Pojęcie i odniesienia do mapy do celów projektowych znajdziemy również w Prawie budowlanym. Według Prawa Budowlanego Integralną częścią projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu wykonywany na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii. Jest to zatem załącznik niezbędny do projektu. Zgodnie z art. 34b Prawa budowlanego mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego klauzulą urzędową o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub oświadczeniem wykonawcy mapy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. W art. 27a Prawa budowlanego możemy przeczytać, że to inwestor ( lub osoba przez niego wskazana) powinien zapewnić mapę do celów projektowych, wykonaną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.


Oznaczenia na mapie do celów projektowych


Mapa do celów projektowych oraz każde inne opracowanie geodezyjne charakteryzuje się pewnymi oznaczeniami, symbolami oraz skrótami, umożliwiającymi właściwe “czytanie” mapy.


Aby każdy mógł przeglądać mapę, bez zastanawiania się “o co tu chodzi” oznaczenia na każdej mapie do celów projektowych wyglądają tak samo! Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.)


Na mapie do celów projektowych możemy spotkać tych oznaczeń naprawdę sporo. Poniżej kilka wybranych przykładów, które spotykane są najczęściej.


Budynki oraz ich funkcja

 • bud. - budowla – w budowie

 • proj. - budowla – projektowana

 • mj - budynek mieszkalny jednorodzinny

 • u - budynek handlowo – usługowy

 • g - budynek gospodarstwa rolnego

 • i - pozostały budynek niemieszkalny

 • sm. - śmietnik

Rodzaj nawierzchni

 • bt. - beton

 • br. - bruk

 • ch. - chodnik

 • dr. - droga bez nazwy

 • gr. - grunt naturalny

 • j. - jezdnia

Sieci uzbrojenia terenu

 • c - przewód ciepłowniczy

 • e - przewód elektroenergetyczny

 • g - przewód gazowy

 • kd - przewód kanalizacyjny deszczowy

 • ks - przewód kanalizacyjny sanitarny

 • t - przewód telekomunikacyjny

 • w - przewód wodociągowy

 • Tr - stacja transformatorowa

 • w. - woda płynąca, woda stojąca, woda w urządzeniu wodnym, rów melioracyjny, rów przydrożny


Ważność mapy do celów projektowych


Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych? W prawie Geodezyjnym nie określa się jednoznacznie ważności mapy do celów projektowych. Warunkiem koniecznym dla ważności mapy jest aktualność.


Jeżeli w terenie będącym w zasięgu mapy do celów projektowych nie zaszły żadne zmiany - mapa będzie ważna nawet po kilku latach. Mapa może stracić swoją ważność już nawet po tygodniu, jeżeli po jej wykonaniu w terenie zaszły zmiany stanu faktycznego w stosunku do treści mapy.


Należy przez to rozumieć, że mapa do celów projektowych jest ważna do momentu wystąpienia zmian na obszarze objętym opracowaniem.


Mapa do celów projektowych: jak i gdzie ją uzyskać?


Kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej będącej materiałem bazowym dla mapy do celów projektowych możemy uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Termin oczekiwania zazwyczaj nie jest długi i najpóźniej po kilku dniach powinniśmy mieć mapę.

Opracowanie mapy do celów projektowych zajmuje więcej czasu i powstaje ona na zlecenie inwestora. Aby uzyskać mapę do celów projektowych należy zgłosić się do geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia, a następnie zlecić wykonanie prac pomiarowych w terenie, będącym przedmiotem opracowania.


Na mapie zasadniczej geodeta nanosi wyniki pomiarów i dokonuje jej aktualizacji. Następnie konieczne jest uzyskanie potwierdzenia przyjęcia danych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. poprzez tzw. klauzulę urzędową. Dopiero zatwierdzoną mapę można wykorzystać do wniosku o pozwolenie na budowę. Jest ona dostarczana w wersji papierowej lub cyfrowej.


Mapa do celów projektowych – jaki jest czas oczekiwania?


Czas oczekiwania na mapę do celów projektowych jest różny i może zależeć od wielu czynników. W dużej mierze zależy to od obszaru mapy jakim jesteśmy zainteresowani, stopnia skomplikowania terenu ,rodzaju inwestycji czy też czasu pracy geodety.


W praktyce jest to zazwyczaj przedział od 1 miesiąca do 3 miesięcy, dlatego jeżeli zależy nam na szybkim zakończeniu procesu projektowego warto zlecić wykonanie mapy do celów projektowych już na samym jego początku.


Jest ona konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie rozpoczęcia prac budowlanych.


Mapa do celów projektowych cena


Cena mapy do celów projektowych zależeć będzie od indywidualnego cennika biura projektowego, któremu zlecimy wykonanie mapy. Nie bez znaczenia będzie wielkość terenu czy odległość biura projektowego od lokalizacji działki. Niemniej koszt wykonania mapy do celów projektowych mieści się w przedziale od 1000 do 2000 zł.

autor: Piotr Kusz


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page